Erzurum Atatürk Üniversitesi Besyo Sınav Klavuzu

ATATÜRK ĞNİVERSİTESİ

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Antrenörlük Eğitimi Bölümü ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

Başvuru için gerekli şartlar


(1) Genel Şartlar:


a) Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak.


b) Başvuru tarihinde bir ortaöğretim kurumundan mezun veya mezun olabilir durumda olmak
(Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgesini beyan edemeyen aday kayıt hakkını kaybeder).

c) Başvuru yapacak adayların 2021-TYT puanının en az 150 olması gerekmektedir.


d) Adayların, 2021-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına
başvuru yapabilmeleri için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip
olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır).


e) Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon)
ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger
sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan
yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar durumlarını, ilgili
yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla,
öğretmenlik programları hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu
adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.


f) Yabancı Uyruklu Adaylar Özel yetenek programı ile öğrenci alan programlara kayıt
yaptırmak için talepte bulunan ve bu programa yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler için
özel yetenek sınavları, bu öğrencilere ilan edilen Üniversite kayıt tarihleri içerisinde ilgili
Dekanlık tarafından yapılır. Özel yetenek sınavını başarı ile tamamladığı Dekanlık
tarafından bildirilen öğrencilerin Üniversiteye kesin kayıtları Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığınca yapılır.


Online Kayıt


a) Başvurular http://www.ozelyetenek.com.tr/ web sayfası üzerinden online kayıt yoluyla
belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.


b) Adayların online kayıt esnasında biyometrik fotoğraf kullanmaları zorunludur. (Yeni nüfus
cüzdanı veya pasaport için istenilen, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır).

c) Adaylar programlarda ilân edilen spor branşlarından sadece bir tanesinden başvuru
yapabilir.


d) Adaylar; Spor Bilimleri Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü,
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim), programlarında
belirlenmiş branş ve kontenjanlara başvurabilirler.

e) Her aday programlarda belirtilen branş ve cinsiyet kontenjanını gösteren tabloları da göz
önünde bulundurarak kendi öncelik sırasına göre bölüm tercih veya tercihlerini yapabilir.


f) Web üzerinden online olarak başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda alacakları ve
kendilerine ait ıslak imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri belirtilen tarihte
mesai bitimine kadar Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Spor Bilimleri Fakültesi Kayıt
Ofisine şahsen veya resmi vekili yoluyla teslim edeceklerdir.

g) Online kayıt işlemlerinde doğabilecek aksama vb. durumlarda kayıtlar, belirtilen Ön Kayıt
ve Evrak Teslimi süresinde, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Spor Bilimleri
Fakültesi Kayıt Ofisinde yapılacaktır.


h) Adaylar bölüm tercihlerini yerleştirme puanları ilanından sonra almış oldukları puanı
da göz önünde bulundurarak yapacaklardır.


Ön Kayıt ve Evrak Teslimi


(1) Ön Kayıt için Gerekli Evraklar:

a) Aday Başvuru Formu (online kayıt sisteminden çıktısı alınmış ve adayın kendisi tarafından
imzalanmış).


b) Resmi veya özel sağlık kuruluşundan alınmış “Uygulamalı Beden Eğitimi ve Spor Özel
Yetenek Sınavına Girmesinde ve Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ifadesi bulunan sağlık
raporu. (Bedensel, işitme, görme, konuşma vb. engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar
engelli aday kontenjanı dışındaki branş ve kontenjanlara başvuramaz).


c) Milli sporcu kontenjana başvuran adayların, 01 Ocak 2012 tarihi ve sonrasında milli
olduğuna dair ilgili resmi kurumdan alınmış; A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı millilik belgesinin
aslı ile evrak teslim tarihinde başvuruda bulunmaları zorunludur. KKTC ve Yabancı uyruklu
adayların millilik belgeleri geçerli değildir.


d) Engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri
gerekmektedir.


(2) Evrak Teslimi

e) Ön Kayıt ve Evrak teslim belirtilen tarihlerde Atatürk Üniversitesi yerleşkesi, Spor Bilimleri
Fakültesi Kayıt Ofisinde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Evrak teslim ve kayıt
onayına adayın kendisi veya noterden resmi vekâlet verdiği kişi (vekâletnamenin aslı ile)
gelmek zorundadır. Belirtilen tarih ve saatler arasında gelmeyen adayların Online kayıtları
geçersiz sayılacak ve başvuruları kabul edilmeyecektir.


f) Adaylar “Aday Başvuru Formu” nu ve yukarıda belirtilen diğer belgeleri Spor Bilimleri
Fakültesi Binası kayıt bürosuna getirerek “Sınava Giriş Belgesi” teslim alacaktır.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir